Keskuspuiston ammattiopisto > Sijaintisi: Opiskelijasivut > Hyvinvointi > Kodin ja oppilaitoksen välinen yhteistyö

Kodin ja oppilaitoksen välinen yhteistyö

Kodin ja oppilaitoksen yhteistyöstä on säädetty laissa ammatillisesta koulutuksesta sekä tarkennettu ope­tushallituksen määräyksellä 94/11/2014.

Kodin ja oppilaitoksen yhteistyöstä on säädetty laissa ammatillisesta koulutuksesta sekä tarkennettu ope­tushallituksen määräyksellä 94/11/2014.

Sen mukaan henkilökunta on aloitteellinen yhteistyön käynnistä­misessä ja ylläpitämisessä. Kotiryhmävastaavat ovat ensisijaisia toimijoita yhteydenpidossa.

Yhteistyön osapuolena voi olla asiantuntijana myös joku muu henkilöstöön kuuluva, kul­loisenkin asian mukaan. Yhteistyön tavoitteena on edistää opiskelua sekä tukea opiskelijan kokonaisval­taista kuntoutusta.

Yhteistyö perustuu avoimuuteen ja molemminpuoliseen luottamukseen. Sen tarkoitus on vahvistaa opiskelijan itsenäisyyttä ja vastuullisuutta, edistää opiskelua sekä mahdollistaa opiskelijalle tuen saanti opiskelijan terveyttä, turvallisuutta ja hyvinvointia koskevissa asioissa. Yhteistyön tärkeä teh­tävä on ehkäistä ongelmatilanteiden syntyminen.

Keskuspuiston ammattiopiston suunnitelma kodin ja koulun välisestä yhteistyöstä