Keskuspuiston ammattiopisto > Sijaintisi: Opiskelijasivut > Hyvinvointi > Savuton Keskuspuiston ammattiopisto - opiskelijan tukeminen savuttomuuteen

Savuton Keskuspuiston ammattiopisto - opiskelijan tukeminen savuttomuuteen

Keskuspuiston ammattiopiston yleiset linjaukset:

Keskuspuiston ammattiopiston järjestyssäännöt kieltävät tupakkalain mukaisesti tupakoinnin oppilaitoksen ja opiskelija-asuntolan alueella. Tupakointikielto koskee opiskelijoita, henkilöstöä ja vierailijoita. Tupakkatuotteiden ja tupakankaltaisten tuotteiden käsittely ja esilläpito ovat kiellettyjä. Jokaisella Keskuspuiston ammattiopiston opiskelijalla on oikeus savuttomaan oppimisympäristöön. Oppilaitoksen savuttomuus tukee opiskelijan ja henkilöstön terveyttä ja hyvinvointia.

Oppilaitoksen henkilökunnan tupakointi on kielletty työaikana oppilaitoksen alueella. Mikäli henkilöstön tupakoi koulupäivän aikana, se ei saa tapahtua oppilaitoksen alueella tai opiskelijoiden nähden.

Oppilaitoksen tilat ulkoalueineen on merkitty savuttomiksi kylteillä ja tarroilla. Suosimme savuttomia työssäoppimispaikkoja. Oppilaitoksen piha siivotaan säännöllisesti mahdollisista tupakan tumpeista.

Tupakointiin puuttuminen:

Oppilaitoksen alueella tapahtuvaa tupakointia valvotaan. Jokaisen opetushenkilökunnan jäsenen velvollisuus on ottaa opiskelijan tupakointi tai nuuskan käyttö puheeksi ja puuttua siihen. Opiskelija muistutetaan säännöistä ja valvotaan sääntöjen toteutumista. Tupakoinnin lopettamisesta keskustellaan opiskelijan kanssa ja ohjataan häntä esim. tupakoinnin lopettamisryhmään tai opiskeluterveydenhuoltoon. Kotiryhmänvastaavan velvollisuus on kertoa huoltajalle alaikäisen opiskelijan tupakoinnista. Tarvittaessa opiskelijalle on mahdollista antaa kirjallinen varoitus järjestyssääntörikkomuksesta. Painopiste tupakointiin puuttumisessa on neuvonnassa ja ohjauksessa sekä motivoinnissa lopettamaan tupakointi.

1. Opiskelija tupakoi koulupäivän aikana tai ottaa tupakoinnin puheeksi opiskelijaryhmässä.

2. Kotiryhmänvastaava tai ohjaaja keskustelee opiskelijan kanssa tupakoinnista ja muistuttaa sen olevan vaaraksi hänen terveydelleen ja laissa sekä oppilaitoksen järjestyssäännöissä kiellettyä. Mikäli opiskelija on halukas lopettamaan tupakoinnin, hänet ohjataan terveydenhoitajalle tai tupakoinnin lopettamisryhmään. Tupakoinnin lopettamiseen kannustetaan.

3. Mikäli alaikäisen opiskelijan on nähty tupakoivan koulupäivän aikana, kotiryhmänvastaava ilmoittaa Wilman välityksellä alaikäisen opiskelijan huoltajalle tupakoinnista. Viestissä tulee mainita myös mahdollisuus hakeutua kouluterveydenhoitajalle tai opiskelijapalveluiden kautta tupakoinnin lopettamisryhmään.

4. Toistuvasta oppilaitoksen alueella tapahtuneesta tupakoinnista koulupäivän aikana annetaan järjestyssääntöjen mukainen sanktio.

Tupakoinnin lopettamisen tuki opiskelijalle:

Opiskelijat perehdytetään oppilaitoksen savuttomuuteen infotilaisuuksissa ja aloittavien opiskelijoiden orientaatiojaksolla. Savuttomuudesta tiedotetaan myös huoltajia kotiväen illoissa. Orientaatiojaksolla opiskelijat saavat terveyteensä liittyvää informaatiota, jolloin selvitetään oppilaitoksen savuttomuus ja tarvittaessa tarjotaan tukea tupakoinnin lopettamiseen.

Savuttomuuteen tähtääviä toimenpiteitä:

Oppilaitos tukee opiskelijan tupakoinnin lopettamista opiskeluterveydenhuollon ja opiskelijapalveluiden ohjauksen ja tukitoimien avulla. Lisäksi opiskelijakunta toimii aktiivisesti pyrkimyksenään savuton oppilaitos.

* Tupakoinnin lopettamista tukevat pienryhmät opiskelijoille
* Tupakoinnin lopettajakilpailu: oppilaitoksessa palkitaan vuosittain vuoden lopettaja sekä henkilöstön että opiskelijoiden keskuudesta
* Opiskelijakunta mukana ideoimassa savuttomuuteen pyrkimistä, Savuton KPAO -työryhmä, palaute- ja ideakanava
* Savuttomuus ja siihen pyrkiminen nostetaan keskustelun aiheeksi
* Toimipaikkojen säännölliset turvallisuuskävelyt, joissa kiinnitetään huomiota savuttomuuteen, kuten ulkoalueiden siisteyteen ja savuttomuusopasteisiin

Keskuspuiston ammattiopistossa noudatetaan Helsingin kaupungin opiskelijaterveydenhuollon osalta Helsingin koulu- ja opiskeluterveydenhuollon ohjeistusta (liite ohessa).















Liite

Savuton Helsinki
Ammatillisessa oppilaitoksessa opiskelevan savuttomuuden tukeminen Helsingin koulu- ja opiskeluterveydenhuollossa

Koulu- ja opiskeluterveydenhuollossa tuetaan nuorten savuttomuutta. Tupakointi otetaan puheeksi heti opiskelun alkuun liittyvistä informaatiotilaisuuksista lähtien. Terveystarkastuksissa kysytään tupakoinnista systemaattisesti. Tupakoiville tarjotaan tukea lopettamiseen ja tupakoimattomia kannustetaan jatkamaan savuttomuutta. Helsingin kaupungin ammatilliset oppilaitokset ovat savuttomia.

Alku- ja terveysinformaatiotilaisuudet
1. vuosikurssin opiskelijoille järjestettävissä alku- ja terveysinformaatiotilaisuuksissa otetaan tupakointi puheeksi ja muistutetaan koulun savuttomuudesta.

Terveystarkastus (1. vuosikurssi)
1. vuosikurssin terveystarkastuksissa kysytään kaikilta opiskelijoilta tupakoinnista. Tupakoimattomuus ja siihen pyrkiminen otetaan esille asiana, vaikka nuorella ei ole halua / motivaatiota lopettamiseen juuri sillä hetkellä. Tupakoimatonta nuorta kannustetaan savuttomuudessa.

Tupakoiva nuori
Tupakoivan nuoren kohdalla kiinnitetään erityishuomio diabetekseen, e-pillereiden käyttöön ja sukutaustaan. Motivaation selvittämiseen käytetään Prochaskan muutosvaihemallia sekä motivoivaa haastattelua.
Jos nuorella herää tai on jo aikaisemmin herännyt motivaatio /halu lopettaa tupakointi, annetaan seuraava materiaali mukaan: Fagerströmin testi, Heli:n alkuhaastattelulomake, tukiaineisto esim. ww-Happi, www-Stumppi.

Seuranta- / tukitapaamiset
Sovitaan tukitapaaminen n. 1-3 viikon kuluttua, johon varataan aikaa n. 30-45 minuuttia. Tapaamisessa käydään läpi nuoren etukäteen täyttämä Fagerströmin testi, Heli:n alkuhaastattelulomakkeet sekä hyödynnetään Prochaskan mallia muutosvaiheen selvittämiseksi. Nuorta motivoidaan ja kannustetaan tupakoimattomuuteen. Mukaan annetaan luettavaksi Heli:n tupakka ja terveys - lehtinen. Tarvittaessa tapaamisajankohdan lähestyessä voidaan vielä lähettää muistutus sovitusta tapaamisesta esim. tekstiviestillä.

Nuori ei tupakoi
Jos nuori ei tupakoi, tuetaan häntä savuttomuudessa.

Terveystarkastus (2. vuosikurssi)
2. vuosikurssin terveystarkastuksen yhteydessä päivitetään tupakoinnin / tupakoimattomuuden tilanne sekä terveydenhoitajan että lääkärin vastaanotolla. Lääkärin vastaanotolla on mahdollisuus keskustella esim. korvaushoidosta alle 18-vuotiaiden kanssa. Tupakoivia nuoria motivoidaan savuttomuuteen.
Nuorelle annetaan "Tänään on oikea päivä" - esite.

Muu toiminta
§ Lääkärin ja terveydenhoitajan yhteistyö, tupakoinnin puheeksi ottaminen
§ terveyskeskustelu vastaanotolla ja terveydenhoitajan tuki
§ koulun terveyskasvatustunnit
§ koulun ja oppilaitoksen kanssa tehtävä yhteistyö: ryhmät ja tupakoinnin vieroituskurssit osana vapaaehtoisia aineita.
§ yhteistyö muiden tahojen kanssa: esim. NFG, ryhmät terveysasemilla, tupakkaklinikka, projektit, Folkhälsanin savuttomuuden tukeminen kouluilla
§ kilpailut: esim. Lopeta ja voita-kilpailu, Smokefree
§ henkilökunnan koulutus
§ tiedotusmateriaali esim. odotushuoneissa
Yhteystiedot: Helsingin terveyskeskus, koulu- ja opiskeluterveydenhuolto, vaihde: 09- 310 5015