Keskuspuiston ammattiopisto > Sijaintisi: Opiskelijasivut > Opiskelu > Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen

Opetushallituksen määräys 93/011/2014 L 630/1998, 13a§ ja voimaantulosäännöksen 3 mom (muutettu L787/2014, 30§).

Opiskelijalla on oikeus saada tutkinnon tai opetussuunnitelman perusteiden ammattitaitovaatimuksia tai osaamistavoitteita vastaava aikaisemmin hankittu osaaminen tunnistetuksi ja tunnustetuksi.

Opiskelijan tulee hakea aikaisemmin hankitun osaamisen tunnistamista ja tunnustamista koulutuksen järjestäjältä. Koulutuksen järjestäjän tulee tiedottaa opiskelijoille osaamisen tunnustamiseen liittyvistä menettelytavoista.

Osaamisen tunnistaminen
Opiskelijan aikaisemmin hankittu osaaminen tunnistetaan vertaamalla osaamista Opetushallituksen määräämien perustutkinnon perusteiden ammattitaitovaatimuksiin tai osaamistavoitteisiin. Tämän pohjalta arvioitu ja hyväksytty tai aiemmin arvioitu osaaminen voidaan tunnustaa osaksi perustutkintoa. Osaamisen tunnistamisessa ja tunnustamisessa noudatetaan säännöksiä osaamisen arvioinnista, arvioinnista päättämisestä ja arvioinnin oikaisemisesta.

Osaamisen tunnustaminen

Osaamisen tunnustamisella opiskelija voi saada suoritetuksi tutkinnon osia kokonaan tai osittain sen mukaan, miten paljon tutkinnon ammattitaitovaatimusten tai osaamistavoitteiden mukaista osaamista opiskelijalla on. Ammatillisissa perustutkinnoissa osaamisen laajuus on määritelty osaamispisteinä.


Opiskelijalle voidaan tunnustaa osaamista:
- Ammatillisiin tutkinnon osiin (pakolliset ja valinnaiset), jos osaaminen vastaa suoritettavan tutkinnon ammattitaitovaatimuksia.
- Ammatillisiin valinnaisiin tutkinnon osiin (Tutkinnon osa ammatillisesta perustutkinnosta, 10 – 15 osp)
- Yhteisiin tutkinnon osiin 32 osp, jos osaaminen vastaa osaamistavoitteita
- Vapaasti valittaviin tutkinnon osiin 10 osp
- Ammatillisista tutkinnon osista osoitettu: vapaasti valittaviin 15 osp


Osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen mitoituksen periaatteet ja arvosanojen muuntaminen
ammatillisessa peruskoulutuksessa. Keskuspuiston ammattiopiston käytännöt.


Tutkinnon uudistus astuu voimaan 1.8.2015!