• Tilauskoulutus ja konsultaatio

 
 

Koulutus- ja konsultaatiopaketit

Tarjoamme koulutuksia, ohjausta ja konsultaatioita erityistä tukea tarvitsevien henkilöiden parissa työskenteleville. Henkilöstö- ja täydennyskoulutustemme asiakkaat työskentelevät mm.  kasvatus-, opetus, sosiaali- ja terveysaloilla.

Tällä sivulla esitellään koulutusten ja konsultaatioiden teema-alueita sekä tilattavia koulutuspakettejamme. Kaikki koulutukset ja konsultaatiot suunnitellaan kanssanne tarpeitanne vastaaviksi.

Tarjoamme sekä maksullisia että maksuttomia asiantuntijapalveluita. Kouluttajina toimivat Keskuspuiston ammattiopiston asiantuntijat. Koulutusta järjestetään myös yhteistyössä muiden oppilaitosten, järjestöjen ja työelämän edustajien kanssa.

Järjestämme koulutusta mm. seuraavista teema-alueista:

 • Ammatillisen erityisopetuksen järjestäminen
 • Yksilöllisen opintopolun suunnitteleminen
 • Erityistä tukea tarvitsevan opiskelijan kohtaaminen ja ohjaaminen
 • Erityisen tuen tarpeet ja oppimisen tukeminen
 • Erityistä tukea tarvitsevien maahanmuuttajien ohjaus ja tuki
 • Menetelmiä erityistä tukea tarvitsevien opetukseen ja ohjaukseen
 • Opiskelijan arviointi ammatillisessa erityisopetuksessa
 • Työssäoppimisen ja työllistymisen tukeminen
 • Erityinen tuki aikuiskoulutuksessa
 • Opiskelijahuolto opintojen tukena
 • Opetus- ja ohjaushenkilöstön työhyvinvoinnin tukeminen
 • Räätälöidyt hygieniapassitestit ja -koulutukset

Valmiit koulutus- ja konsultaatiopakettimme:


Aikuiserityisohjaus, 5 op.

Koulutuksen tavoitteena on lisätä aikuisten keskuudessa ohjaus- ja opetustyötä tekevien osaamista monenlaisten asiakkaiden kohtaamisessa ja erityisryhmiin liittyvissä kysymyksissä. Koulutus tarjoaa osallistujille ymmärrystä erityisen tuen tarpeesta sekä antaa menetelmiä kohdata ja ohjata erityistä tukea tarvitsevia aikuisia asiakkaita. Katso esite aikuiserityisohjaus.


Avekki 12 h

Avekki on koulutus- ja toimintatapamalli, jonka tavoitteena on kehittää valmiuksia ennaltaehkäistä aggressiivista käyttäytymistä ja toimia uhkaavassa tilanteessa. Aihetta tarkastellaan asiakkaan, työntekijän, työyhteisön ja organisaation näkökulmista. Koulutuksen aikana pohditaan, mistä muodostuu turvallinen työympäristö ja perehdytään Avekki -toimintatapamallin soveltamiseen omassa työyhteisössä. Koulutus on suunnattu kasvatus- ja opetusalan sekä kuntoutus- ja vammaistyön henkilöstölle. Katso esite Avekki 12 h.


Avekki 24 h

Koulutus tarjoaa työntekijälle keinoja oman provosoitumisen hallintaan ja uhkaavasti käyttäytyvän asiakkaan kohtaamiseen. Koulutuksen aikana pohditaan, mistä muodostuu turvallinen työympäristö ja perehdytään Avekki -toimintatapamallin soveltamiseen omassa työyhteisössä. Käytännön harjoituksissa harjoitellaan viestintää aggressiivisen henkilön kanssa, itsesuojelutaitoja sekä fyysisen hallinnan tekniikoita. Katso esite Avekki 24 h.


Duunivalmennuksen ABC

Koulutuskokonaisuuden tavoitteena on yhdessä pohtien ja ideoiden vahvistaa
ammatillisia valmiuksia työelämälähtöiseen ohjaamiseen. Millä tavoin ohjaan ja valmennan asiakasta omatoimiseksi ja aktiiviseksi työntekijäksi? Miten rikastan yhteistä ymmärrystä erilaisiin työelämän tukikäytäntöihin ja niiden monipuolisiin sovelluksiin? 


Työpaikkaohjaajakoulutus

Työpaikkaohjaajakoulutus on tarkoitettu työssään opiskelijoita ohjaaville tai ohjaamisesta kiinnostuneille henkilöille. Koulutus antaa valmiuksia opiskelijan tai tutkinnon suorittajan ohjaamiseen ja arviointiin sekä työpaikkaohjaajan oman toiminnan kehittämiseen. Voit tilata maksuttoman koulutuksen organisaatiollesi.


Erityistä tukea nivelvaiheeseen

Lisää osaamistasi nivelvaiheen ohjauksessa! Koulutuksen tavoitteena on opetushenkilöstön asian­tuntijuuden lisääminen nivelvaiheen ohjauksessa, jotta erityistä tukea tarvitsevat nuoret ohjautuvat oikeaan koulutukseen. Tavoitteena on myös verkostojen vahvistaminen ja hyvien käytäntöjen jaka­minen. Koulutus on suunnattu peruskoulujen ja nivelvaiheen opettajille, erityisopettajille, opinto-ohjaajille ja ohjaustyötä tekeville henkilöille.


Hygieniapassitestit ja koulutukset

Järjestämme tilauksesta hygieniapassitestejä ja koulutusta sekä asiakkaan tarpeen mukaisia erityistestejä.
Suorituskielet: suomi, ruotsi ja englanti.


Kielen oppimisen erityiset polut

Koulutuksen tavoitteena on etsiä uusia ja soveltaa jo olemassa olevia keinoja kielellisten vaikeuksien voittamiseksi. Kouluttajat käsittelevät kielen oppimisen haasteita vieraiden kielten ja äidinkielen sekä S2 -opetuksen näkökulmasta. Koulutus on suunnattu ammatillisen koulutuksen YTO-aineiden opettajille, ammatillisten aineiden opettajille, erityisopettajille sekä VALMA -koulutuksen vastuuopettajille.


Maahanmuuttajien erityinen tuki- ja ohjaus -koulutus

Koulutuksen tavoitteena on lisätä maahanmuuttajien keskuudessa ohjaus- ja opetustyötä tekevien osaamista. Millaisia asioita on hyvä tietää ja huomioida erityistä tukea tarvitsevien maahanmuuttajien kohtaamisessa ja ohjaamisessa? Koulutus on suunnattu maahanmuuttajien parissa ohjaus- ja opetustyötä tekevät henkilöille. 


Oppimisen vaikeuksien kartoitus maahanmuuttajille

Kartoitus on tarkoitettu muutamia vuosia sitten Suomeen tulleille maahanmuuttajille, jotka ovat opiskelleet suomen kieltä, mutta oppiminen on vaikeaa. Kartoitus soveltuu erityisen hyvin niille maahanmuuttajataustaisille nuorille ja aikuisille, jotka haluavat, että heidän oppimisen vaikeutta kartoitetaan tarkemmin, ja jotka tarvitsevat apua ja ohjausta, koska eivät vielä pääse ammattiopintoihin. Katso esite Oppimisen vaikeuksien kartoitus maahanmuuttajille.


Tukea tarvitsevan opiskelijan kohtaaminen ja ohjaaminen

Koulutuksen tavoitteena on vahvistaa opetus- ja ohjaushenkilöstön osaamista tukea tarvitsevan opiskelijan kanssa työskenneltäessä. Koulutuksessa paneudutaan arvostavan kohtaamisen ja ratkaisukeskeisen työotteen mahdollisuuksiin oppilaitosarjen haastavissa ja muuttuvissa tilanteissa. 


Tunteet on... Miten tukea nuoria ilmaisemaan ja käsittelemään tunteita?

Koulutuksessa saadaan valmiuksia opettaa tunnetaitoja erityistä tukea tarvitseville, mm. neuropsykiatrisille asiakkaille, sekä vinkkejä opetukseen soveltuvista materiaaleista ja niiden soveltamisesta. Koulutus on suunnattu sosiaali-, terveys-, opetus- ja kehitysvamma-alan ammattihenkilöstölle.


Työnohjaus

Työnohjaus on ihmisten ja yhteisöjen työn tukemista. Tavoitteena on parantaa, helpottaa ja kehittää työn tekemistä. Tavoitteita täsmennetään aina osallistujien odotusten ja tarpeen mukaan. Työohjauksia voidaan toteuttaa yksilötyönohjauksena, työyhteisöittäin tai erilaisissa, eri työyhteisöstä tulevien henkilöiden muodostamissa ryhmissä.


Yksilölliset opiskelijat lukiossa - sosiaalisten taitojen ja mielen hyvinvoinnin tukeminen opetuksessa

Miten tunnistan oppimisen haasteita ja huomioin yksilölliset opiskelijat ryhmässä? Miten tuen ryhmään osallistumista ja vuorovaikutustaitoja lukio-opetuksessa? Koulutuskokonaisuuden tavoitteena on mm. oppia tunnistamaan ja jäsentämään nuorten opiskelun ja elämänhallinnan haasteita ja sosiaalisia vaikeuksia. Koulutuksessa saa tietoa ja harjoitusta tunne- ja vuorovaikutustaitojen ja mielen hyvinvoinnin tukemisesta, sekä keinoja haastavan käyttäytymisen kohtaamiseen.


Tarjouspyynnöt:
Henna Gustafsson
koulutussuunnittelija
p. 040 542 1415
etunimi.sukunimi@
keskuspuisto.fi


Näkövammaisuuteen liittyvät konsultaatiotiedustelut:
Ulla Ruuskanen
p. 040 542 5866

Katso myös esite.